ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn geldig op de online winkel van Netwatikzocht

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. De algemene leveringsvoorwaarden zijn op alle bestellingen en offertes van Netwatikzocht van toepassing.
 2. Het is alleen mogelijk schriftelijk af te wijken van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 3. Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling, houdt in dat u in de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

 1. Al onze offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid. Netwatikzocht behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand wanneer Netwatikzocht een orderbevestiging heeft verstuurd per e-mail, in het geval van de webwinkel.
 3. Netwatikzocht mag uw bestelling weigeren zonder dat daar enige vorm van schadeplichtheid uit voort kan vloeien, in dit geval deelt Netwatikzocht dit zo spoedig mogelijk aan u mee.
 4. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is overhandigd per email.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, exclusief BTW.
 2. Betaling van factuur geschied door middel van Ideal of Mollie op IBAN: NL94RABO0189297646 ten name van Netwatikzocht.
 3. Indien overeengekomen kan betaling plaats vinden door middel van vooruitbetaling op  IBAN: NL94RABO0189297646 ten name van Netwatikzocht. Na ontvangst van betaling wordt de bestelling toegezonden.
 4. In geval van vooruitbetaling per bank heeft de koper 7 dagen na de orderdatum om het verschuldigde factuurbedrag over te maken. Indien de koper niet binnen 7 dagen betaald, heeft Netwatikzocht het recht om de order te annuleren zonder hiervan de koper op de hoogte te stellen.
 5. U kunt uw goederen af halen of laten verzenden.
  Wanneer u kiest voor afhalen krijgt u van ons bericht wanneer uw bestelling klaar staat.
  Uw bestelling is af te halen in onze opslagplaats in Abcoude of Abcoude.
  Kiest u voor verzending binnen Nederland dan proberen wij uw bestelling in 2 tot 3 werkdagen te versturen.
 6. Uw bestelling wordt verzonden met PostNL en de verzendkosten zijn € 6,75 incl. BTW.
 7. Bij bestelling met een afleveradres buiten Nederland gelden afwijkende verzendkosten.
 8. Standaard verzenden is voor risico koper. Op verzoek is tegen meerprijs verzekerd verzenden mogelijk.

Artikel 4. Levering

 1. Bestelde producten worden wanneer mogelijk binnen 2 à 3 werkdagen na ontvangst van bestelling verzonden m.u.v. vakanties, inkoop reizen of ziekte.
 2. De opgegeven levertijd is indicatief, de koper kan hier geen rechten aan ontlenen.
 3. Mochten producten niet op voorraad zijn, kan van de levertijd worden afgeweken, dit zal altijd in overleg met de klant gebeuren.
 4. Indien Netwatikzocht niet in staat is om de artikelen te leveren, zal hij te alle tijde het eventueel vooruitbetaalde bedrag voor het betreffende artikel terug betalen aan de klant.
 5. Producten worden geleverd na ontvangst van de betaling, in overleg kan hiervan worden afgeweken.
 6. De artikelen worden met zorg verpakt en naar u toegezonden, wij hergebruiken ons verpakkingsmateriaal  zoveel mogelijk. Vooralsnog zijn er enkel bestellingen binnen Nederland mogelijk.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

 1. Na volledige betaling is het product eigendom van de koper. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de koper over

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. De klant heeft de verplichting om bij aflevering van de goederen te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden. Is dit niet het geval, dient u Netwatikzocht daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen, in ieder geval binnen 3 werkdagen.
 2. Indien de aan u geleverde goederen niet aan de verwachtingen voldoen, kunt u telefonisch contact opnemen met Netwatikzocht
  Retourneren van producten en/of bestellingen vind alleen plaats bij wederzijds goedvinden.
  Geretourneerde goederen worden uitsluitend vergoed indien deze ongebruikt en in de originele verpakking terug komen.
  De retourzending dient door u voldoende te zijn gefrankeerd.
  Het aankoopbedrag wordt binnen 14 dagen gecrediteerd en zo nodig retour gestort op de rekening waarvan het afkomstig is.
  De kosten van de retourzending worden door Netwatikzocht niet vergoed.

Artikel 7. Communicatie

 1. Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Netwatikzocht dan wel tussen Netwatikzocht en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Netwatikzocht is Netwatikzocht niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Netwatikzocht.

Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 1. Koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Netwatikzocht geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 2. Netwatikzocht garandeert niet dat de aan de koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 9. Persoonsgegevens

 1. Netwatikzocht respecteert de privacy van alle kopers. Netwatikzocht gebruikt de kopergegevens uitsluitend voor het afhandelen van de bestelling. Alle kopergegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) door ons opgeslagen.
 2. Al uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde kosteloos opvragen, corrigeren, intrekken of verwijderen
 3. Netwatikzocht geeft uw gegevens, met inbegrip van adres en e-mailadres, niet door aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de koper.

Artikel 10. Overmacht

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Netwatikzocht ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen, zonder hiervoor enige vorm van schadevergoeding.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Netwatikzocht kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.